Názov Veľkosť Stiahnuté
Žiadosť o vyjadrenie na účel poskytnutia podporného opatrenia - SZP, pedaogický asistent, pomocný vychovávateľ 122.51 kB32x
Žiadosť o špeciálnopedagogické vyšetrenie - zákonný zástupca 89.97 kB171x
Žiadosť o psychologické vyšetrenie - zákonný zástupca 89.94 kB192x
Prihláška na psychologické, špeciálno-pedagogické vyšetrenie / Žiadosť o vyjadrenie na účel poskytnutia podporného opatrenia 127.84 kB398x
Žiadosť MŠ o logopedickú depistáž 15.65 kB123x
Prihláška na vyšetrenie pre dieťa MŠ 117.7 kB534x
Informovaný súhlas s vyšetrením a informácia o spracúvaní osobných údajov - nad 18 rokov 224.65 kB287x
Informovaný súhlas s vyšetrením a informácia o spracúvaní osobných údajov - do 18 rokov 227.02 kB666x
Pedagogické posúdenie žiaka 98.56 kB288x
Depistážny Dotazník pre pedagógov MŠ - pokračovanie v povinnom predprimárnom vzdelávaní 112.38 kB232x
Depistážny Dotazník pre pedagógov MŠ - predčasné povinné predprimárne vzdelávanie 110.96 kB185x
Depistážny dotazník pre rodiča - pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania 32.96 kB280x
Depistážny dotazník pre rodiča - predčasné povinné predprimárne vzdelávanie 32.88 kB166x
Žiadosť o logopedické vyšetrenie žiaka ZŠ 96.82 kB209x
Žiadosť o logopedické vyšetrenie dieťaťa v MŠ 96.73 kB212x
2. Príloha č. 1 Návrh ceny 33.5 kB432x
Informovaný súhlas s preventívnym programom 47.2 kB593x
Žiadosť o besedu - prednášku - preventívny program 28.58 kB1012x
3. Výkaz výmer 14102014 28.5 kB854x