Názov Veľkosť Stiahnuté
Upozornenie na nebezpečnú skupinu na WhatsAppe 1.86 MB21x
Výchovné postupy pre rodičov dieťaťa s poruchou pozornosti a hyperaktivitou 2.87 MB5x
Ponukový list odborných činností pre SŠ v školskom roku 2023/2024 195.33 kB16x
Ponukový list odborných činností pre ZŠ v školskom roku 2023/2024 215.51 kB18x
Ponukový list odborných činností pre MŠ v školskom roku 2023/2024 218.75 kB17x
Žiadosť o špeciálnopedagogické vyšetrenie - zákonný zástupca 89.97 kB22x
Žiadosť o psychologické vyšetrenie - zákonný zástupca 89.94 kB30x
Prihláška na psychologické, špeciálno-pedagogické vyšetrenie / Žiadosť o vyjadrenie na účel poskytnutia podporného opatrenia 127.84 kB130x
Žiadosť MŠ o logopedickú depistáž 15.65 kB54x
Informácia o voľnom pracovnom mieste - logopéd 104.08 kB100x
Ponukový list preventívnych aktivít pre SŠ v školskom roku 2023/2024 555.88 kB76x
Ponukový list preventívnych aktivít pre ZŠ v školskom roku 2023/2024 412.41 kB82x
Preventívne programy pre ZŠ v školskom roku 2023/2024 320.26 kB68x
Prihláška na vyšetrenie pre dieťa MŠ 117.7 kB383x
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti CPPPaP za školský rok 2021-2022 271.77 kB77x
Informovaný súhlas s vyšetrením a informácia o spracúvaní osobných údajov - nad 18 rokov 224.65 kB207x
Informovaný súhlas s vyšetrením a informácia o spracúvaní osobných údajov - do 18 rokov 227.02 kB464x
Pedagogické posúdenie žiaka 98.56 kB177x
Usmernenie k externému testovaniu žiakov ZŠ a k externému testovaniu na získanie nižšieho stredného vzdelania v šk. roku 21/22 925.68 kB88x
Klinické rady psychológov v súvislosti s vojnovým útokom na Ukrajine pre deti 218.01 kB78x