Naša činnosť

Aké služby ponúka CPPPaP?

 • psychologická diagnostika, poradenstvo, terapia
 • špeciálno-pedagogická diagnostika, poradenstvo, terapia
 • logopedická diagnostika, poradenstvo, terapia
 • zisťujeme príčiny problémov v osobnostnom a vzdelávacom vývine
 • pomáhame pri problémoch v osobnostnom a sociálnom vývine
 • v rámci svojej pôsobnosti zabezpečujeme reedukačnú a psychoterapeutickú starostlivosť
 • psychologická diagnostika a poradenstvo pre nadaných a nadpriemerne inteligentných žiakov
  • výbery žiakov do športových tried
  • výbery žiakov do jazykových tried
  • výbery žiakov do tried so všeobecným intelektovým nadaním
 • špeciálny pedagóg poskytuje odbornú starostlivosť deťom so špecifickými poruchami učenia
 • logopéd uskutočňuje logopedické vyšetrenie a následnú starostlivosť deťom s poruchami a neurózami reči
 • venujeme pozornosť prevencii sociálno-patologických javov u detí a žiakov
 • úzko spolupracujeme s výchovnými poradcami ZŠ a SŠ, metodicky ich usmerňujeme, poskytujeme konzultácie pri profesijnej orientácii
 • na požiadanie uskutočňujeme besedy, prednášky a semináre pre pedagógov ZŠ a SŠ, žiakov ZŠ a SŠ a tiež pre rodičov
 • poskytujeme konzultácie rodičom, pedagógom a žiakom
 • klientelu CPPPaP tvoria deti a žiaci od 2 – 18 rokov