Názov Veľkosť Stiahnuté
Prihláška na vyšetrenie pre dieťa MŠ 117.7 kB600x
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti CPPPaP za školský rok 2021-2022 271.77 kB175x
Informovaný súhlas s vyšetrením a informácia o spracúvaní osobných údajov - nad 18 rokov 224.65 kB329x
Informovaný súhlas s vyšetrením a informácia o spracúvaní osobných údajov - do 18 rokov 227.02 kB767x
Pedagogické posúdenie žiaka 98.56 kB335x
Usmernenie k externému testovaniu žiakov ZŠ a k externému testovaniu na získanie nižšieho stredného vzdelania v šk. roku 21/22 925.68 kB185x
Klinické rady psychológov v súvislosti s vojnovým útokom na Ukrajine pre deti 218.01 kB167x
Klinické rady psychológov v súvislosti s vojnovým útokom na Ukrajine pre rodičov 222.59 kB153x
Informácie pre školy o zvládaní krízovej situácie v dôsledku vojnového útoku na Ukrajine 215.61 kB186x
Čo by malo dieťa zvládnuť z pohľadu logopéda, aby bolo pripravené na nástup do 1. ročníka ZŠ 95.22 kB196x
Ako postupovať pri pokračovaní v povinnom predprimárnom vzdelávaní alebo pri predčasnom zaškolení dieťaťa 117.44 kB280x
Depistážny Dotazník pre pedagógov MŠ - pokračovanie v povinnom predprimárnom vzdelávaní 112.38 kB273x
Depistážny Dotazník pre pedagógov MŠ - predčasné povinné predprimárne vzdelávanie 110.96 kB239x
Depistážny dotazník pre rodiča - pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania 32.96 kB328x
Depistážny dotazník pre rodiča - predčasné povinné predprimárne vzdelávanie 32.88 kB209x
3. Príloha č. 2 Formulár ponuky 42.5 kB202x
2. Príloha č. 1 Návrh ceny 33.5 kB193x
1. Výzva 389.76 kB206x
Prijímacie konanie na stredné školy pre školský rok 2022/2023 283.4 kB1148x
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti CPPPaP za školský rok 2020-2021 264.07 kB226x