AKTUÁLNE !!!

Informácia o voľnom pracovnom mieste – logopéd


Dôležité upozornenie!!!

Dovoľujeme si Vás na základe informácie Národného bezpečnostného úradu SK – CERT upozorniť na nebezpečnú skupinu „Přidej co nejvíc lidí“ na sociálnej sieti WhatsApp. Bližšie info na tomto odkaze.


Centrum poradenstva a prevencie (CPP)

Vážení klienti, Vážení zákonní zástupcovia, široká verejnosť,

dovoľujeme si Vás informovať, že v zmysle platnej legislatívy prijatím novely zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nastala od 1. januára 2023 zmena v sieti škôl a školských zariadení. Výsledkom transformácie poradenského systému je aj zmena názvu nášho zariadenia na „Centrum poradenstva a prevencie (skratka CPP)“ ako aj zlúčenie s doterajšími štátnymi centrami špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie pri Spojenej škole internátnej, M. R. Štefánika 140, Vranov nad Topľou a pri Spojenej škole – Špeciálnej základnej škole pre žiakov s telesným postihnutím, Budovateľská 1309, Vranov nad Topľou.

Sídlo kmeňového pracoviska je ako doteraz na adrese Bernolákova 92, Vranov nad Topľou. Novovzniknuté Elokované pracovisko CPP Vranov nad Topľou sídli na adrese Námestie Slobody 2, Vranov nad Topľou na 3. poschodí.

CPP Vranov nad Topľou od 1. januára 2023 poskytuje odbornú starostlivosť všetkým deťom vrátane detí/žiakov so zdravotným znevýhodnením a detí/žiakov so zdravotným postihnutím od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie.


Všetci sme dúfali, že sa vyhneme situácii, ktorá aktuálne prebieha na Ukrajine. Každý jeden z nás dúfal, že sa vyhneme realite týchto dní, ktorou je vojna na Ukrajine. Pocit bezpečia, ktorý sme doteraz mali je preč a strach a neistota, pochmúrne myšlienky a pocity sú v tomto čase absolútne prípustné a musíme sa s nimi vyrovnávať všetci.

A preto Milí klienti, sme tu pre Vás aj v týchto náročných chvíľach.

Neváhajte nás kontaktovať na telefónnom čísle 0910 606 200

Informácie nájdete aj na našom FB profile

V prípade potreby kontaktujte linky pomoci:

linka pomoci VÚDPaP 0910 361 252 (od 8:00 do 18:00)

linka podpory pre učiteľov https://mpc-edu.sk/…pre-ucitelov

krízová linka pomoci 0800 500 333, https://www.krizovalinkapomoci.sk/

dobrá linka https://dobralinka.sk/

linka detskej dôvery 0907 401 749, https://www.linkadeti.sk/domov

národná linka na pomoc deťom v ohrození – Viac ako ni©k https://viacakonick.gov.sk/

linka dôvery Nezábudka https://linkanezabudka.sk/

internetové linky dôvery https://ipcko.sk, https://www.stalosato.sk/http://nenormalne.sk/

linka detskej istoty 116 111 http://ldi.sk

online poradňa (LIVECHAT) pomoci obetiam trestných činov, ktorej ikonka sa nachádza v pravom spodnom rohu na stránke www.prevenciakriminality.sk

psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením https://dobralinka.sk

___

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len na základe „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

___

KAM NA STREDNÚ

2. ročník celoslovenského Virtuálneho týždňa otvorených dverí stredných škôl (29.11–3.12) prebieha na portáli www.kamnastrednu.sk/.

Ako sa môžu žiaci zapojiť?

Jednoducho. Stačí, keď sa žiaci spolu s kariérovou poradkyňou pripoja v rámci týždňa 29.11. – 3.12. prostredníctvom počítačov vo Vašich počítačových miestnostiach alebo cez mobily na 1 vyučovaciu hodinu (alebo jej časť).

Podujatie je pre SŠ, ZŠ, žiakov a rodičov zadarmo.

___

V súvislosti s pripravovanými zmenami školského zákona, ktoré nadobudnú účinnosť od 1.1.2022, Vám dávame do povedomia informáciu/prezentáciu, ktorú pripravilo ministerstvo školstva a súvisí so(s):

  • zmenami vzťahujúcimi sa na prijímacie konanie,
  • termínmi pre prijímacie konanie na stredné školy pre školský rok 2022/2023,
  • spôsobom podávania prihlášok na stredné školy.

Podrobnosti nájdete neskôr v školskom zákone č. 245/2008 Z. z.

___

Všetky odborné činnosti Centra poradenstva a prevencie sú poskytované BEZPLATNE

___

Výsledky výtvarnej súťaže MOJE VYSNÍVANÉ POVOLANIE