OZNAM

OZNAM PRE RODIČOVSKÚ VEREJNOSŤ, PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

V súlade s Rozhodnutím ministra školstva č. 2021/9418:2-A1810 zo dňa 8.1.2021 s účinnosťou od 11.1.2021 sa prerušuje školské vyučovanie a prevádzka školských zariadení.

Odborní zamestnanci CPPPaP Vranov nad Topľou budú od 11.1.2021 poskytovať odbornú starostlivosť deťom, žiakom, rodičom, pedagogickým a odborným zamestnancom škôl a školských zariadení primárne dištančnou formou – telefonicky, online, mailom. V prípade potreby nás kontaktujte na našich telefónnych číslach: 057 442 37 18, 0902 869 380, alebo mailom priamo na konkrétnych odborných zamestnancov:

O ďalších zmenách Vás budeme priebežne informovať.

PhDr. Bibiána Lancíková, riaditeľka CPPPaP Vranov nad Topľou

___

Odteraz nás môžete kontaktovať na novej e-mailovej adrese: cpppapvt@gmail.com

___

Usmernenie k pandemickým opatreniam

V súlade s predpisom č. 290/2020 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 s účinnosťou od 23.10.2020 minister školstva vydal Rozhodnutie č. 2020/17949:1-A1810 zo dňa 23. októbra 2020 (ďalej len „rozhodnutie“) podľa bodu B. 3., ktoré sa zariadení výchovného poradenstva a prevencie nedotklo a prevádzka týchto školských zariadení nie je prerušená.

Vzhľadom na vyššie uvedené a na skutočnosť, ktorá vyplýva z obmedzenia pohybu osôb podľa vyššie citovaného právneho predpisu č. 290/2020 Z. z. do odvolania, ako aj na skutočnosť, že k výnimkám z predmetného obmedzenia nepatrí sprevádzanie dieťaťa do zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ani dochádzanie plnoletého klienta do tohto zariadenia, odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci CPPPaP a CŠPP počas prevádzky CPPPaP a CŠPP v dotknutom čase vykonávajú činnosti, ktoré im aktuálna situácia umožňuje, na základe organizácie práce určenej riaditeľom príslušného školského zariadenia.

___

Výsledky výtvarnej súťaže MOJE VYSNÍVANÉ POVOLANIE