AKTUÁLNE !!!

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP)

Všetci sme dúfali, že sa vyhneme situácii, ktorá aktuálne prebieha na Ukrajine. Každý jeden z nás dúfal, že sa vyhneme realite týchto dní, ktorou je vojna na Ukrajine. Pocit bezpečia, ktorý sme doteraz mali je preč a strach a neistota, pochmúrne myšlienky a pocity sú v tomto čase absolútne prípustné a musíme sa s nimi vyrovnávať všetci.

A preto Milí klienti, sme tu pre Vás aj v týchto náročných chvíľach.

Neváhajte nás kontaktovať na telefónnom čísle 0910 606 200

Informácie nájdete aj na našom FB profile

V prípade potreby kontaktujte linky pomoci:

linka pomoci VÚDPaP 0910 361 252 (od 8:00 do 18:00)

linka podpory pre učiteľov https://mpc-edu.sk/…pre-ucitelov

krízová linka pomoci 0800 500 333, https://www.krizovalinkapomoci.sk/

dobrá linka https://dobralinka.sk/

linka detskej dôvery 0907 401 749, https://www.linkadeti.sk/domov

národná linka na pomoc deťom v ohrození – Viac ako ni©k https://viacakonick.gov.sk/

linka dôvery Nezábudka https://linkanezabudka.sk/

internetové linky dôvery https://ipcko.sk, https://www.stalosato.sk/http://nenormalne.sk/

linka detskej istoty 116 111 http://ldi.sk

online poradňa (LIVECHAT) pomoci obetiam trestných činov, ktorej ikonka sa nachádza v pravom spodnom rohu na stránke www.prevenciakriminality.sk

psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením https://dobralinka.sk

___

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len na základe „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

___

KAM NA STREDNÚ

2. ročník celoslovenského Virtuálneho týždňa otvorených dverí stredných škôl (29.11–3.12) prebieha na portáli www.kamnastrednu.sk/.

Ako sa môžu žiaci zapojiť?

Jednoducho. Stačí, keď sa žiaci spolu s kariérovou poradkyňou pripoja v rámci týždňa 29.11. – 3.12. prostredníctvom počítačov vo Vašich počítačových miestnostiach alebo cez mobily na 1 vyučovaciu hodinu (alebo jej časť).

Podujatie je pre SŠ, ZŠ, žiakov a rodičov zadarmo.

___

V súvislosti s pripravovanými zmenami školského zákona, ktoré nadobudnú účinnosť od 1.1.2022, Vám dávame do povedomia informáciu/prezentáciu, ktorú pripravilo ministerstvo školstva a súvisí so(s):

  • zmenami vzťahujúcimi sa na prijímacie konanie,
  • termínmi pre prijímacie konanie na stredné školy pre školský rok 2022/2023,
  • spôsobom podávania prihlášok na stredné školy.

Podrobnosti nájdete neskôr v školskom zákone č. 245/2008 Z. z.

___

Odteraz nás môžete kontaktovať na novej e-mailovej adrese: cpppapvt@gmail.com

___

Výsledky výtvarnej súťaže MOJE VYSNÍVANÉ POVOLANIE