Hlavná stránka

Oznam pre školy, pedagogických zamestnancov a verejnosť.

Na základe Rozhodnutia ministra ŠVVaŠ č.2020/12500:1-A2110

oznamujeme riaditeľom škôl, že termín na predloženie dokladov súvisiacich s prijímaním na výchovu a vzdelávanie je 14.8.2020; teda aj doklady k zaradeniu žiakov zo SZP do 0-tých a prvých, resp. prípravných ročníkov po odporúčaní na vyšetrenie v CŠPP budeme po priebežnom vyšetrovaní v úzkej spolupráci so školami zasielať do 14.8.2020.

Týmto žiadame zainteresovaných nielen o trpezlivosť, ale aj o vzájomnú spoluprácu, za čo už dopredu ďakujeme.

Riaditeľka a kolektív zamestnancov CPPPaP Vranov nad Topľou

___

Milí klienti, vážení rodičia

na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 18. mája 2020 a opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3991/2020 zo dňa 13.5.2020 čiastočne, v obmedzenom režime a za prísnych protiepidemiologických opatrení obnovuje svoju činnosť od 18.5.2020.

Upozorňujeme, že klientov na diagnostiku objednávame telefonicky podľa zváženia jej naliehavosti tzn., že vyšetrujeme len urgentné prípady.

Aktuálne riešime:

  • nástup detí do 1. ročníka ZŠ – školská zrelosť (odklad povinnej školskej dochádzky, predčasné zaškolenie)
  • deti so ŠVVP
  • klienti v akútnej kríze v akejkoľvek oblasti života

V prípade akýchkoľvek nejasností nás môžete kontaktovať na tel. čísle: 057 442 37 18 v čase od 7:30 do 15:30 alebo e-mailom ppp.vt@stonline.sk

___

OPATRENIA PRE KLIENTOV

Vstup do zariadenia je umožnený iba vopred telefonicky, online objednaným klientom a sprevádzajúcej osobe – najčastejšie zákonný zástupca – podľa vopred dohodnutého a odsúhlaseného harmonogramu zariadenia s vhodne prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka).

V priestoroch CPPPaP sú klienti a zákonní zástupcovia povinní používať návleky (poskytuje CPPPaP).

Po vstupe bude klientovi a sprevádzajúcej osobe zmeraná telesná teplota.

Pri vchode do priestorov CPPPaP je umiestnený stolík s dezinfekciou, ktorú si klient a sprevádzajúca osoba aplikuje na ruky.

Zákonný zástupca podpíše vyhlásenie, že dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia. Do priestorov zariadenia nesmie vstúpiť nikto s príznakmi infekcie horných dýchacích ciest so zvýšenou teplotou, kašľom, náhlou stratou chuti a čuchu, či inými akútnymi infekciami dýchacích ciest.

Vstup max. 1 klient na 15 m2 z rozlohy prevádzky.

___

Výsledky výtvarnej súťaže MOJE VYSNÍVANÉ POVOLANIE