Hlavná stránka

Výsledky výtvarnej súťaže MOJE VYSNÍVANÉ POVOLANIE

Už 40 rokov pomáhame vašim deťom

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie je školským zariadením s celookresnou pôsobnosťou. Zriaďovateľom je Okresný úrad v Prešove.

Verejnosť nás pozná pod názvom Pedagogicko-psychologická poradňa (PPP). Od 1.9.2008, keď vstúpil do platnosti Zákon o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 Z.z. (Školský zákon) sa naše zariadenie nazýva Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP).

V CPPPaP pracujú odborní zamestnanci týchto profesií:

  • psychológovia
  • špeciálny pedagóg
  • logopéd
  • sociálny pedagóg
  • sociálny pracovník
  • ekonómka

Naša činnosť je organizovaná v systéme školských obvodov – „rajónov“, t.j. každá škola má svojho psychológa, ktorý zabezpečuje servis pre danú školu a zodpovedajúce materské školy.

Od roku 1989 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie sídli v účelovom objekte na Bernolákovej ulici (za budovou ZŠ), kde pod vedením riaditeľky PhDr. Ireny Fazekašovej boli najmä v poslednom období vytvorené optimálne podmienky pre jej prácu.

Klientelu poradne tvoria deti od dvoch do osemnástich rokov, ale cenné rady tu dostávajú aj rodičia a učitelia vyšetrovaných žiakov. CPPPaP svojim klientom poskytuje široký výber služieb. Okrem obvyklých psychologických vyšetrení je to tiež špeciálno-pedagogická a logopedická diagnostika. Zisťujú sa tu aj príčiny problémov v osobnostnom, vzdelávacom, sociálnom a profesijnom vývine žiakov. CPPPaP sa aktívne zúčastňuje na riešení výchovných a vzdelávacích problémov detí. V rámci svojej pôsobnosti zabezpečuje reedukačnú a psychoterapeutickú odbornú starostlivosť. Poskytuje konzultácie deťom, ich zákonným zástupcom a pedagógom. Vypracúva stanoviská a predkladá príslušným orgánom návrhy na zlepšenie psychického a sociálneho vývinu detí. Poskytuje odbornú metodickú pomoc výchovným poradcom a koordinátorom drogovej prevencie na ZŠ a SŠ.

Aj keď len určitá časť populácie potrebuje pomoc CPPPaP, nikto však nemá istotu, či túto službu nebude už onedlho potrebovať niekto z našich blízkych, a preto by každý mal byť dostatočne informovaný o službách, ktoré verejnosti ponúkame.

Význam CPPPaP sa v súčasnosti zvyšuje v dôsledku nárastu rôznych ťažkostí detí a žiakov v škole, rodine i spoločnosti. V posledných rokoch svoju pozornosť upriamuje aj na vyhľadávanie nadaných a talentovaných žiakov a na rozvoj ich tvorivých schopností v optimálnych školských podmienkach a rady žiakom ZŠ a SŠ v profesijnej orientácii.