Názov Veľkosť Stiahnuté
Žiadosť o vyjadrenie na účel poskytnutia podporného opatrenia - SZP, pedaogický asistent, pomocný vychovávateľ 122.51 kB32x
Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách 505.46 kB24x
Prečo moje dieťa píše diktáty s problémami - info pre rodiča 47.17 kB26x
Sprostredkované samohovorenie 144.3 kB21x
Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina 48.06 kB18x
MAXÍK - informácie pre rodičov aj učiteľov 23.44 kB19x
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti CPP za školský rok 2022-2023 258.59 kB36x
Upozornenie na nebezpečnú skupinu na WhatsAppe 1.86 MB653x
Výchovné postupy pre rodičov dieťaťa s poruchou pozornosti a hyperaktivitou 2.87 MB70x
Ponukový list odborných činností pre SŠ v školskom roku 2023/2024 195.33 kB74x
Ponukový list odborných činností pre ZŠ v školskom roku 2023/2024 213.08 kB98x
Ponukový list odborných činností pre MŠ v školskom roku 2023/2024 218.75 kB88x
Žiadosť o špeciálnopedagogické vyšetrenie - zákonný zástupca 89.97 kB171x
Žiadosť o psychologické vyšetrenie - zákonný zástupca 89.94 kB193x
Prihláška na psychologické, špeciálno-pedagogické vyšetrenie / Žiadosť o vyjadrenie na účel poskytnutia podporného opatrenia 127.84 kB399x
Žiadosť MŠ o logopedickú depistáž 15.65 kB123x
Informácia o voľnom pracovnom mieste - logopéd 104.08 kB777x
Ponukový list preventívnych aktivít pre SŠ v školskom roku 2023/2024 555.88 kB125x
Ponukový list preventívnych aktivít pre ZŠ v školskom roku 2023/2024 412.41 kB147x
Preventívne programy pre ZŠ v školskom roku 2023/2024 320.26 kB140x