Názov Veľkosť Stiahnuté
Usmernenie k externému testovaniu žiakov ZŠ a k externému testovaniu na získanie nižšieho stredného vzdelania v šk. roku 21/22 925.68 kB11x
Klinické rady psychológov v súvislosti s vojnovým útokom na Ukrajine pre deti 218.01 kB11x
Klinické rady psychológov v súvislosti s vojnovým útokom na Ukrajine pre rodičov 222.59 kB10x
Informácie pre školy o zvládaní krízovej situácie v dôsledku vojnového útoku na Ukrajine 215.61 kB10x
Čo by malo dieťa zvládnuť z pohľadu logopéda, aby bolo pripravené na nástup do 1. ročníka ZŠ 95.22 kB13x
Informovaný súhlas s vyšetrením a informácia o spracúvaní osobných údajov - nad 18 rokov 85.53 kB26x
Informovaný súhlas s vyšetrením a informácia o spracúvaní osobných údajov - do 18 rokov 91.16 kB75x
Ako postupovať pri pokračovaní v povinnom predprimárnom vzdelávaní alebo pri predčasnom zaškolení dieťaťa 117.44 kB23x
Depistážny Dotazník pre pedagógov MŠ - pokračovanie v povinnom predprimárnom vzdelávaní 70.19 kB33x
Depistážny Dotazník pre pedagógov MŠ - predčasné povinné predprimárne vzdelávanie 68.74 kB24x
Depistážny dotazník pre rodiča - pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania 32.96 kB23x
Depistážny dotazník pre rodiča - predčasné povinné predprimárne vzdelávanie 32.88 kB20x
3. Príloha č. 2 Formulár ponuky 42.5 kB19x
2. Príloha č. 1 Návrh ceny 33.5 kB19x
1. Výzva 389.76 kB24x
Prijímacie konanie na stredné školy pre školský rok 2022/2023 283.4 kB102x
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti CPPPaP za školský rok 2020-2021 264.07 kB31x
Správa o činnosti za školský rok 2019-2020 158.95 kB28x
Správa o činnosti za školský rok 2018-2019 230.77 kB30x
Ponukový list činností pre MŠ v školskom roku 2021-2022 73.45 kB39x